Electromagnetic fields (EMF)

Bulgarian version

Note regarding the translation

This work was originally published by the World Health Organization in English as Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields in 2002. This Bulgarian version was translated and adapted by the team of: Ass. Prof. Dr Michel Israel, Michaela Ivanova, Victoria Zaryabova (National Centre of Public Health Protection, Sofia), and Dr Lubomir Traykov (Medical University, Sofia), through the "Foundation Faraday”, who is responsible for the accuracy of the translation. In case of any discrepancies, the original English language will govern. The WHO EMF Project would like to thank the Bulgarian National Program Committee on EMF Project, and especially the team of Dr M. Israel, for the translation.

Бележки по отношение на превода

Оригиналната разработка на тази публикация е на Световната здравна организация на английски език, като Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields, 2002 г. Преводът и адаптацията на български език е осъществен от колектив: ст.н.с. Мишел Израел, д.м., н.с. Михаела Иванова, Виктория Зарябова (Национален център по опазване на общественото здраве), гл. ас. Любомир Трайков, д.бф.(Медицински университет, София), чрез Фондация „Фарадей”, която отговаря за точността на превода. В случай на неточности, да се ползва оригиналният език за сравнение. Проектът „Електромагнитни полета” към СЗО благодари на Българския национален програмен комитет по Проект ЕМП към СЗО за извършената работа по превода и адаптацията на български език.

Download the whole handbook