M/XDR-TB meeting 2009

Meeting planner


Selected embassies in Beijing


Selected Embassies in Beijing Address Telephone
The United State of America No.55, An Jia lou Lu Chao Yang district +8610 85313000
The Republic of Azerbaijan Qijiayuan Diplomatic Compound Villa No B-3 +8610 65324614
The People's Republic of Bangladesh No.42, Guang Hua Lu +8610 65322521 +8610 65323706
The Republic of Belarus No.1, DongYi jie, Ri Tan +8610 65321691
The Federative Republic of Brazil No.27, Guang Hua Lu +8610 65322881
The Republic of Bulgaria No.4, Xiu Shui Bei Jie,Jian Guo Men Wai +8610 65321946
The Democratic Republic of Congo No.7, Dong si Jie, San Li Tun +8610 65321658
The Federal Democratic Republic of Ethiopia No.3, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai +8610 65325258
The Republic of Estonia C-617/ C618,Office Building, Kempinski Hotel, Beijing Lufthansa Center +8610 64637913
The Republic of France No.3, Dong San Jie, San Li Tun +8610 85328080
Georgia No.LA 03-02, Section A, Liangmaqiao Diplomatic compound +8610 65327518
The Federal Republic of Germany No.17 Dong zhi men wai da jie +8610 85329000
The Republic of India No.1, Ri Tan Dong Lu +8610 65321856
The Republic of Indonesia no.4 dongzhimen wai da jie +8610 65325488
The Republic of Italy No.2 Dong er jie, San Li Tun +8610 65322131-4
The Republic of Kazakhstan No.9 Dong Liu Jie, San Li Tun +8610 65326182
The Kyrgyz Republic 2-7-1,Ta Yuan diplomatic Office Building +8610 65326458
The Republic of Lithuania B-30 King's Garden Villas, Xiao Yun Road 18 +8610 84518520
The Republic of Latvia Unit 71 Greenland Garden, No.1A Greenland Road +8610 64333863
The Kingdom of Lesotho No.302 Dong wai office building +8610 65326843-6844
The Republic of Moldova No.2-9-1 Ta Yuan office building +8610 65325494
The Union of Myanmar No.6, Dong Zhi Men Wai Da Jie +8610 65320359
The Federal Republic of Nigeria No.2, Dong Wu JIe, San Li Tun +8610 65323631
The Islamic Republic of Pakistan No.1, Dong Zhi Men Wai Da Jie +8610 65322504
The Republic of Peru 1-91,San Li Tun Office buiding +8610 65323719
The Republic of Philippines No.23, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai +8610 65321872
The Russian Federation No.4, Dong Zhi Men Nei Bei Zhong Jie +8610 65321267 +8610 65322051
The Republic of South Africa No.5 Dong zhi men wai da jie +8610 65320171 +8610 65327323
Spain No.9 San Li Tun Lu +8610 65321986
Switzerland No.3 Dong wu jie, San Li Tun +8610 65322736 +8610 65320943
The Untied Republic of Tanzania №8, Liang Ma He Nan Lu, San Li Tun +8610 65321491
Royal Thai Embassy No.40, Guang Hua Lu +8610 65321749
The Republic of Tajikistan No.Section A 01-04 Liang Ma Qiao Diplomatic Compund +8610 65322598
Ukraine No.11, Dong Liu Jie, San Li Tun +8610 65326359
The Republic of Uzbekistan No.11, Bei Xiao Jie San Li Tun +8610 65326305
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland No.11, Guang Hua Lu +8610 51924000
The Socialist Republic of Viet Nam No.32, Guang Hua Lu, Jian Guo Men Wai +8610 65321155